Friday, June 10, 2022

Reader Question

כתוב בסי' עבודת ישראל (בתפילת יהי רצון שבברכת כהנים לפני אמירת תיבת "שלום") "בהתר ולא באיסור". "התר" נכתב עם פת"ח תחת הה"א וקמ"ץ תחת הת"ו. איזה מילה היא זו?