Tuesday, March 29, 2022

הגדה של פסח - שירת הלויים

Have you ever wondered which הגדה would provide the most authentic text along with clear דקדוק guidance? I used to. But a newly re-published הגדה solves it all - שירת הלויים - מבית בריסק, authored by Rav Aryeh Leib Lopiansky. The text of the הגדה has been combed through and edited by none other than Rav Nissan Sharoni, author of the renowned אם למקרא ולמסורת. Accents and שוא נע's are indicated and you will find corrections to some of the more common textual mishaps found in most הגדות, such as דְזַבִּין אבא, as we have discussed.

This is a rather large volume. The הגדה portion is at the front with commentary from various Brisker גדולים followed by a larger section filled with longer shtiklach on various ענינים related to the סדר. I just picked up my copy locally. 

As a visual aid, this is what you should be looking for:Sunday, March 27, 2022

White Hair

The beginning of this week's פרשה contains many instances of the מפיק ה, indicating the female, third-person possessive. The proper pronunciation of these is more critical than usual as we find the word טהרה both with and without. The absence of an expected מפיק ה would certainly change the meaning. There is another such instance later on. In the discussions of the various laws of צרעת, there are a number of references to hair. In 13:20, when the כהן observes the white hair, the word ושערהּ has a מפיק ה as expected, indicating that its hair turned white. However, earlier on, (13:4) in reference to hair that has not turned white, we find the very same word without a מפיק ה. Most חומשים go out of their way to call attention to this apparent anomaly.

I had originally thought that this was simply another one of the many grammatical anomalies found in the תורה, such as the missing דגש in the שׂ of the last word of פסוק י in this very פרק. However, I found a very logical explanation for this in משך חכמה. In the later reference to the hair, rewinding to the beginning of the paragraph reveals that the subject is בשר, flesh. That is why ושערהּ is punctuated in the possessive form, because the hair emanates from the flesh. However, the subject of the earlier pasuk is עור, the skin. Although the hair appears to be coming from the skin, in truth, it comes from the flesh underneath it so the non-possessive form without the מפיק ה is used.


A reader offered the following alternative approach which seems more plausible, partially due to MDJ's question in the comments:

Note that “Hair” in English has two separate connotations – either referring to individual strand of hair, or to a collection of strands. I suggest se’ara (the fem. Form) has the former meaning, and se’ar (masc.) the latter.
When we describe a situation where white hair has appeared, it may be a minimal amount or (more typically) an entire section, so “hair” is used in the collective sense.When we describe the opposite situation, we say not one strand of hair has turned white.
Thus:In 13:3 which speaks of some hair turning white, the masculine form se’ar is used.In 13:4, the condition described is that no hair (not even a minimal number of individual strands) has turned white – so the feminine form denoting a strand is used.And in 13:20, which (like 13:3) speaks of some of “its” hair having turned white, we are back to the masculine form, but with a feminine possessive suffix added.

תרגום המילה כבוס

יג נח אֲשֶׁר תְּכַבֵּס וְסָר מֵהֶם הַנָּגַע וְכֻבַּס שֵׁנִית וְטָהֵר׃ ת"א: דתחור ויעדי מנהון מכתשא ויצטבע תנינות וידכי.

הזכרנו כבר כמה פעמים את דברי רש"י כאן. מגיליון בהעלותך: ח ז וְכִבְּסוּ בִגְדֵיהֶם תרגום אונקלוס: ויחוורון לבושיהון. והנה בסוף פרשת תזריע (ויקרא יג נח) פרש רש"י: וְכֻבַּס שֵׁנִית ־ לשון טבילה. תרגום של כבוסין שבפרשה זו לשון ליבון׃ "ויתחוור"; חוץ מזה, שאינו לליבון אלא לטבול, לכך תרגמו׃ "ויצטבע"; וכן כל כבוסי בגדים שהן לטבילה, מתרגמין׃ "ויצטבע".

בפשטות כבוס הבגדים כאן [בפרשת בהעלותך] הוא לטהרה ולא לנקיון, כך מוכיח סוף הפסוק והטהרו. ולכן היה צפוי לפי הכלל של רש"י בסוף תזריע לתרגם ויצבעון (השווה עם לשון המקרא וּבְטַל שְׁמַיָּא יִצְטַבַּע דניאל ד יב). שאלה זו אפשר לשאול בשני מקומות נוספים: א. שמות יט י וְכִבְּסוּ שִׂמְלֹתָם; במדבר לא כד וְכִבַּסְתֶּם בִּגְדֵיכֶם, בשני המקומות ההם כמו כאן אף שלפי פשוטו מדובר בטהרה מתורגם לשון חוור. עיין בהעמק דבר ובמשך חכמה במקומות האלה (או בחלקם), גם הספר שערי אהרן דן בשאלה זו. שמעתי בשם הרב דויד צבי הילמן, וזה תוכן דבריו: התרגום מצד אחד משתדל לפרש פשוטו של מקרא, מצד שני אין הוא מתרגם בניגוד לתורה שבעל פה. ולכן אם התורה קוראה לטבילת בגדי הלובש בשם כיבוס – המתרגם מתרגמו בלשון צבע כמו שהבאנו מהארמית המקראית (לשון הרטבה), בשלושת המקומות היוצאים מן הכלל אין דין שנוהג לדורות אלא מעשה שהיה. כאן התרגום חוזר לכללו לפרש פשוטו של מקרא, כבוס לשם ניקיון. עד כאן מפרשת בהעלותך.

דקדוקי פרשת תזריע והחודש

דקדוקי קריאה בפרשת תזריע, במפטיר החודש, בהפטרת החודש, ובראשון של מצֹרע.
תזריע היא הפרשה הקשה ביותר לקריאה שיש. אולי אפילו קשה יותר מויקרא, אם כי לא אתווכח עם אף אחד שיחשוב הפוך ממני.
קריאה או קריעה? בא נאמר שהמפטיר הוא סוג של נחמה לעומת הפרשה עצמה. נדמה לי שבשנה שעברה ספרתי משהו כמו 18 פסוקים המתחילים ב"וראה הכהן" או "וראהו הכהן". כמעט בלתי אפשרי לזכור את כולם ללא כל עזרה.
יב ב וְיָלְדָה: אי הקפדה על השווא נע בלמ"ד משבשת את המשמעות. וְטָֽמְאָה: המ"ם בשוא נע, והאל"ף צריכה להישמע. לא לקרוא וְטָמָה. וכן בפסוק ה.
יב ד בִּדְמֵי טָהֳרָהֿ: אין מפיק בה"א. יְמֵי טָהֳרָֽהּ׃ הה"א מופקת[1].
יב ה עַל-דְּמֵי טָהֳרָֽהֿ׃ אין מפיק בה"א.
יב ו וּבִמְלֹאת: הלמ"ד בחולם והאל"ף אינה מונעת. יְמֵי טָהֳרָהּ: הה"א מופקת.
יג ד וּשְׂעָרָהֿ: אין מפיק בה"א.
יג ה לֹא-פָשָׂה: שׂי"ן שמאלית
יב ב וְיָלְדָה: אי הקפדה על השווא נע בלמ"ד משבשת את המשמעות. וְטָֽמְאָה: המ"ם בשוא נע, והאל"ף צריכה להשמע. לא לקרוא וְטָמָה. וכן בפסוק ה.
יב ד בִּדְמֵי טָהֳרָהֿ: אין מפיק בה"א. יְמֵי טָהֳרָֽהּ׃ הה"א מופקת.
יב ה עַל-דְּמֵי טָהֳרָֽהֿ׃ אין מפיק בה"א.
יב ו וּבִמְלֹאת: הלמ"ד בחולם והאל"ף אינה מונעת. יְמֵי טָהֳרָהּ: הה"א מופקת.
יג ג הוּא: יש לשים היטב בכל הפרשה מתי מנוקד הוּא ומתי מנוקד הִוא!
יג ד וּשְׂעָרָהֿ: אין מפיק בה"א.
יג ה לֹא-פָשָׂה: שׂי"ן שמאלית
יג ו כֵּהָה: הה"א בקמץ.
יג ח וְטִמְּאוֹ: המ"ם בשוא נע, והאל"ף צריכה להשמע. לא לקרוא וְטִמּוֹ. וכן בהמשך.
יג יא בַּשְׂאֵֽת׃ השׂי"ן בשוא נח ללא דגש; אין לבלוע את האל"ף, לא בַּשֵׂת.
יג טז וְנֶהְפַּךְ: הה"א בשווא נח והפ"א בדגש קל וכן הדבר בהמשך
יג יט אוֹ בַהֶרֶת לְבָנָה אֲדַמְדָּמֶת: טעם טפחא בתיבת בַהֶ֖רֶת
יג כט בְּרֹאשׁ אוֹ בְזָקָֽן׃ הבי"ת בשווא, בלתי מיודע, יש להיזהר מלקרוא בפתח
יג לב וְלֹא-הָיָה בוֹ: טעם נסוג אחור לה"א הראשונה
יג לז צָֽמַח-בּוֹ: געיה בצד"י, יש לקרוא בהעמדה קלה שם
יג לט בֶּהָרֹת כֵּהוֹת לְבָנֹת: טעם טפחא בתיבת בֶּהָרֹת
יג מב נֶגַע לָבָן אֲדַמְדָּם: טעם טפחא בתיבת נֶגַע
יג מה פְרֻמִים פָרוּעַ: הפ"א בשתיהן רפויה. יַעְטֶה: העי"ן בשווא נח אך אין להבליעו כי אז יישמע כלשון 'הטייה'. וְטָמֵא ׀ טָמֵא יִקְרָֽא׃ פסק בין התיבות וְטָמֵא – טָמֵא, יש להפסיק מעט בין הראשונה לשנייה
יג מח בְעֵרֶב: הבי"ת בשווא, לא מיודע, בשונה מההמשך שאז היא בקמץ: בָעֵרֶב
יג מט וְהָרְאָה: הה"א בקמץ קטן, והרי"ש בשוא נח. להיזהר מהבלעת האל"ף, לא וְהוֹרָה ולא וְהָרָה!
יג נא אֲשֶׁר-יֵעָשֶׂה: היו"ד בצירי
מפטיר שבת החודש שמות יב:
יב ג בֶּעָשֹׂר: העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע. וְיִקְחוּ: וא"ו החיבור בשווא נע, לשון עתיד
יב ז וְנָתְנוּ: מרכא בנו"ן כטעם משנה. הַבָּתִּים: דגש חזק בתי"ו (אחד מן היוצאים מן הכלל), יש להטעים מעט את הבי"ת בגלל המונח על אף האי נוחות שבדבר.
יב יא וְכָכָה: הטעם בכ"ף הראשונה מלעיל. כדי למנוע טעות סומנה זרקא בכמה חומשים גם בכ"ף הראשונה.
יב יד תְּחָגֻּֽהוּ׃ החי"ת בקמץ חטוף (קטן).
יב טו מִיִּשְׂרָאֵל: היו"ד בחירק ודגש חזק, אין לקרוא מיאישראל
יב טז לֹא-יֵעָשֶׂה ... יֵאָכֵל: היו"ד בצירי וגעיה אחריו המורה על העמדה שלא יישמע 'יַעשה' וישנה משמעות.

הפטרת החודש, יחזקאל מה:
יז וְהַנֵּסֶךְ נו"ן בצירי. וּבֶחֳדָשִׁים: העמדה קלה בבי"ת להבחין בין מיודע בסגול ללא מיודע בשווא וכן הוא בהמשך מו ג
חָג החי"ת בקמץ כא שְׁבֻעוֹת: השי"ן בשווא ולא בקמץ
מו ח וּבְבוֹא: בי"ת ראשונה בשווא נח על אף הקושי וכן הוא בפס' ט
מו ט נִכְחוֹ: הכ"ף בשווא נח על אף הקושי
מו י וּבְצֵאתָם יֵצֵֽאוּ׃ בכל הדפוסים וכתבי היד החוץ-תימניים הידועים הגירסא וּבְצֵאתָם, ובכללם כתר ארם צובא[2].
מו יב וּפָתַֽח לוֹ: טעם נסוג אחור לפ"א
מו יז וְהָיְתָה לּוֹ: טעם נסוג אחור לה"א, עם זאת השוא ביו"ד נע, ודגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק. וְשָׁבַת: הבי"ת רפה, פועל לשבות בלשון עבר

ראשון של מצורע
יד ב הַמְּצֹרָע מ"ם דגושה ושווא נע.
יד ד לַמִּטַּהֵר: המ"ם בחירק חסר והטי"ת דגושה.
יד ה וְשָׁחַט אֶת-הַצִּפּוֹר הָאֶחָת: טעם טפחא בתיבה וְשָׁחַט וכן הוא בהמשך בפסוק כא
יד ו עַל הַמַּיִם הַֽחַיִּֽים׃ טעם טפחא בתיבה עַל
יד ח וְאַחַר יָבוֹא אֶל-הַֽמַּחֲנֶה: טעם טפחא בתיבה וְאַחַר
יד ט יְגַלַּח הלמ"ד בפתח. יְגַלֵּחַ: הלמ"ד בצירי חי"ת בפתח גנובה.
יד י וְכַבְשָׂה: הכ"ף פתוחה.
יד יא וְהֶעֱמִיד: העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת הגרונית החטופה. הַֽמְטַהֵר: זהו המקום היחיד בפרק בו המ"ם מנוקדת בשווא נח[3]
[1] כאשר מדובר בדמיה של האישה אז ללא מפיק בה"א, כאשר מדובר בימים, אז הה"א במפיק ולסיכום: ראשונה ושלישית הה"א ללא מפיק, שנייה ורביעית, במפיק.
[2] לפי תורה קדומה צריך להיות 'ובדרכם יצאו' על פי כתבי יד תימניים.[3] לפי הכלל בסוף תנ"ך ברויאר מוסד הרב קוק שגעית ה"א במילה בעלת טעם מפסיק משאירה שווא נח. הערה נוספת, בשוא הכוונה לכהן ולא לאדם הבא להטהר שאז מנוקד בחירק חסר.

Monday, March 21, 2022

להבדיל

As I have discussed in a different forum, the essence of פרשת שמיני is one word - להבדיל, do differentiate. Towards the end of the פרשה, in פרק י"א that manifests itself in a דקדוק sense as well. There are two sets of words which appear very similar but must be pronounced differently so that they take on their proper meaning:
1)
לד  מִכָּל־הָאֹ֜כֶל אֲשֶׁ֣ר יֵאָכֵ֗ל 
Here, אכל means food items.  

מ  וְהָֽאֹכֵל֙ מִנִּבְלָתָ֔הּ
Here, אכל refers to a person who eats.

The trop is included to stress the difference in accent. The first is pronounced with a סגול and מלעיל. The second is with a צירי and מלרע.

2)
מג וְלֹא תִטַּמְּאוּ is with a חיריק meaning "do not become טמא," whereas
מד וְלֹא תְטַמְּאוּ is with a שוא meaning "do not make טמא."

Both are definitely correctable. I once heard someone get the vowel right but the accent wrong on #1 (or vice versa, can't remember) and I corrected it on the spot.

Oops

I very often find myself focusing very closely on possible little mistakes that might go unnoticed and sometimes, the bigger mistakes fly over my ahead. Such was the case one פרשת פרה when I missed a biggy. Fortunately, it was in the הפטרה. In (יחזקאל ל"ו:ל), instead of פרי העץ, the בעל קריאה said פרי הארץ!! I heard murmurings and I knew I had missed something but I just wasn't sure what it was so I couldn't very well correct it.

I joked with people afterwards that perhaps it is not such a serious mistake. After all, if you make a בורא פרי האדמה on an apple, you are יוצא, right? It is still אדר.

Let your Soul not be Desolate

Although mistakes in the הפטרה might not be as serious, they tend to be more prevalent since the reader of the הפטרה tends to be less of a seasoned lainer (depending on the shul.) Unfortunately, there was one year I heard this done completely wrong every time. In the הפטרה of פרשת פרה, towards the end, there are numerous instances of the word נְּשַׁמָּה, meaning desolate. If it is mispronounced נְּשָׁמָה it refers to the soul. Two words, nearly indistinguishably similar whose meanings couldn't be further apart. It would be advisable, if you know who will be laining the הפטרה, to alert them to this in advance. Fortunately, our shul has acquired קלף's for all the הפטרות and now only actual בעלי קריאה lain it.

As MG points out in the comments - for those who are particular about pronouncing a דגש חזק - the דגש in the מ is also an important distinction between the two words.

Friday, March 18, 2022

נעשה

[While we're all getting ready for פורים, let's take a look back at חנוכה:]

In 2013 I posted:
I might have missed this one: someone came over to me at the end of the עליה to tell me that he was pretty sure that instead of וְכָל נַעֲשָׂה בַמַּרְחֶשֶׁת, he was pretty sure he heard נַעֲשֶׂה (with a סגול.) He was pretty certain that changed the tense to future, "let us do." I tried to suggest that perhaps נַעֲשֶׂה is simply the masculine version of  נַעֲשָׂה and still means "made." However, I don't think that is correct. In מעוז צור we say נַעֲשָׂה נס לשושנים. Even though נס is masculine, it is still נַעֲשָׂה. So it would appear that if he heard correctly, then it was in fact a serious error.

However, later that year I actually posted specifically about that line in מעוז צור and thanks to some reader feedback, it produced some interesting revelations as to the proper pronunciation. There are even more links to follow there. With much confusion surrounding the issue I think the one clear outcome is that this should definitely be corrected (in the laining, not in מעוז צור).

שלשלת


At the end of this week's parsha, we are described the ceremony of the consecration of the
 kohanim. As part of the proceedings, Moshe brought three korbanos: a chatas, an olah, and the eil hamiluim. In the pasuk that deals with the slaughtering of the last korban, (8:23), the note on the word "vayishchat" is the unique shalsheles, found only in four places in the Torah and three others in the rest of NA"CH.

R' Chaim Kanievsky explains why specifically this of the three korbanos has a shalsheles on the word "vayishchat." He says he saw in a sefer that a shalsheles denotes an extension or elongation of whatever word it is on. For instance, as Sedom was about to be destroyed, Lot lingered and did not go along with the angels. The pasuk (Bereishis 19:17) says "vayismahmah," with a shalsheles, for he lingered excessively.

Here, the other two korbanos required only a spilling of the blood on the mizbeiach. The last korban, however, in addition to the spilling of blood on the mizbeiach required also the putting of blood on the thumb and big toe of Aharon and his four sons. Therefore, Moshe required to deal at greater length with the slaughtering of this korban so that he could make sure enough blood was gathered for all the necessary tasks. This is why there is a shalsheles on the word "vayishchat."


Tuesday, March 15, 2022

מגילת אסתר Advisory - Floor or coal?

(א:י)
עַל רִצְפַת בַּהַט-וָשֵׁשׁ

A couple of years ago, one of the readers of this blog pointed out to me a very subtle observation on the above word which I am certain is not at all well-known. The proper pronunciation is as above and the word means 'floor.' Probably due to the Hebrew word with which most are familiar, it is quite common to pronounce this word רִצְפַּת.

However, in ישעיה ו:ו we have the word רִצְפָּה meaning 'coal.' It is therefore very important that the word is pronounced properly. I would even suggest mentioning it to the בעל קריאה beforehand.

See the comments below for a lengthy discussion.

Recently, this word was the subject of discussion in the Dikduk WhatsApp group. One of the members suggested that the mispronunciation is not as drastic as first thought since the two words - floor and coal - actually really emanate from the same root רצף. To support this assertion, he pointed to שיר השירים ג:י - תוכו רצוף אהבה. There רש"י explains it as connected to the word for floor while מצודת ציון connects it to גחלת.

Something else that was "hidden" in the מגילה

While others might have been having more mainstream הערות or simply paying attention to the מגילה, I had the following observation:

(ט:י"ב)
ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש

Certainly, the word שאלה is feminine. Therefore, we would expect the פסוק to read ומה שאלתך ותנתן לך just as ותעש is in feminine form due to בקשה being feminine. I believe the following must be the explanation: If someone requests something, it is certainly possible to perform the request. However, if someone asks for something, you cannot give them "their asking." Rather, you give them the thing which they asked for. Therefore, we treat this as if there were a hidden word, perhaps as follows: ומה שאלתך וינתן הדבר לך and that is why it is masculine.

However, as MG points out in the comments, even בקשה switches seemingly to masculine earlier on in the מגילה. The אבן עזרא says there that it is referring to a hidden דבר. So my explanation for the gender change was correct. But my distinction between בקשה and שאלה apparently was not.

Recently, the following excerpt was posted in the Dikduk WhatsApp group which addresses this question:


מגלת אסתר

Being in charge of correcting for the מגילה is a very scary task. It's enough that everyone is so uptight about making sure every syllable is pronounced correctly. What makes it worse is all the different שיטות and knowing what might be a mistake and what is not. I once was "right-hand man" (I might have stood on his left) for someone who chose to repeat the פסוק for every word that was a matter of significant dispute, not just להרוג ולאבד and לא עמד בפניהם.

On that note, the רב of our shul told me this past week he once heard someone read בפניהם and not go back. He was very troubled as he read in מנחת שי that לפניהם was in fact the more likely correct word. However, he later found in קסת הסופר by the בעל קיצור שלחן ערוך that בפניהם is in fact correct. Surprisingly, to support this assertion, he asserts that this is the way it is found in the Concordance!

So, anyone who has any advisories to offer, anything to look out for, please post.
For anyone who is not registered as a contributor, I have made a new link on the right to send questions or comments to be posted.

Thanks.

Here's a good one from MG in the comments:
A lesser-known mistake but one that I've heard: "צהלה ושמחה" - the first "ה" in "צהלה" is a חטף-פתח. If pronounced as a קמץ., it changes the meaning to a noun.

Please see more in the comments below:

This is the time

You make the call:

It was a pretty breezy Purim as far as the מגילה goes. However, there was one thing I was a little unsure of. At night, the בעל קריאה said ד:י"ד וּמִי יוֹדֵעַ אִם לָעֵת כָּזֹאת הִגַּעַתְּ לַמַּלְכוּת instead of לְעֵת. I let it go. My thinking was that the term as a whole is a definite, even if לְעֵת is indefinite. What do you say?

I would also say that in the back of my mind, I hoped that there was actually another גרסא that had לָעֵת. I have been using an Artscroll Megillah for the last while. But I have realized that it might not be as מדוקדק as I would like. Can anyone recommend a readily available new מגילה which is known to be מדוקדק?
Thanks.

Bigsan and ...

This post will probably be of little interest to those who lain in הברה ספרדית.
I'm not sure why but this year, my "pet peeve" energies have been spent on the widespread misconception that מרדכי was אסתר's uncle. It states explicitly twice that they were cousins but everyone seems to teach that he was her uncle. (Also see this article on the subject.)

Anyway, another part of the story the kids tend to know very well is that of Bigsan and Seresh. Now for the younger kids, it is always a challenge to remember the difference between Seresh and Zeresh, Haman's wife. But it doesn't have to be that hard!

The geniuses at Kol Rom have just released [many years ago] Megillas Lester, a brilliantly executed 3D-animated film revolving around the story of the מגילה. They put up a number of fascinating behind the scenes video and one of them discusses where they went specifically with חז"ל and when artistic license was used. He discusses something that never occurred to me. The name of the second guard was actually Teresh. It never appears that way in the מגילה because it is always preceded by a וי"ו. I've included the video below (jumping to the important part):

Not that kind of oil

From תשע"ד:

Rather hot of the press - not the oil press, just had to make this correction tonight and figured it would be a good idea to bring it to everyone's attention.
ב:י"ב ששה חדשים בשמן המר
The phrase that appears a number of times in the תורה is שמן המאור so it is easy to mistakenly use that term here but it obviously completely changes the meaning. I highly doubt the king would have fancied a woman who smelled like olive oil. Some of you might be thinking "oh come on, that's obvious." Well, I'll have you know that while I corrected it immediately, no one else in the entire shul even flinched, from what I could tell. So keep an eye/ear out for this one.

I could use a rest

Tonight (פורים תשע"ז) I made a correction on a split-section decision which I wasn't sure really changed the meaning.
ט:כ"ב כַּיָּמִ֗ים אֲשֶׁר־נָ֨חוּ
The בעל קריאה pronounced it na-CHU, with the accent on the last syllable. I know that the שורש of נח - or whatever it should be in full form - is a very tricky one with words sounding very similar but meaning completely different things. For example, see שולחן ערוך או"ח כ"ה:ז ובמשנה ברורה. So I corrected on the spot. Any thoughts as to whether it changes the meaning?

Balaila hu

During K'rias Hamegillah, I thought I heard the Ba'al K'riah say "Balaila hu" instead of "Balaila hahu". [The person whose job it is to correct insists otherwise] I decided not to reread that word in my Megillah for two reasons.

Number One: There is really no difference in meaning. The Radak writes in Michlol (pg 42) that a "heh hayediah" modifying a noun and an adjective (2 words read together) can be placed on the first , second or both words. [hence the machlokes Rav Shabsai Sofer and Matteh Moshe about "bizman haze"vs. "baz'man haze"] So grammatically "balaila hu" means the same thing as "balaila hahu." [The "beis" includes within it a "heh hayediah," hence the patach, and dagesh chazak in the lamed]

Number Two: There are 4 places in Tanach where "balaila hahu" is written "balaila hu". [B'reishis 19:33, 30:16, 32:23;Shmuel I 19:10] so even if there was a change in meaning, one might argue that where exceptions to the rule exist, one need not correct the mistake, as its correct meaning is still within the realm of possibe interpretation.

Of plurals and singulars

As part of the process of producing the priestly vestements, פסוק כ"ח:מ commands "ולבני אהרן תעשה כתנות", and for the sons of Aharon you shall make tunics. This can be interpreted in two ways - one tunic for each כהן or many tunics for each כהן. This is the subject of a dispute in ירושלמי יומא ג:ו. The רבנן hold two tunics for each כהן and ר' יוסי holds one tunic for each כהן suffices.

In the .גמרא מגילה ז we find רב יוסף learns that when it says in מתנות לאביונים in מגילת אסתר it means 2 total מתנות for 2 אביונים - only one for each poor person. טורי אבן in חגיגה and אבני שהם in מגילה (same author) comment that this גמרא goes like ר' יוסי in the ירושלמי who holds one tunic for each כהן. However, asks מצפה איתן in מגילה, from תוספות in .חגיגה ג we see that the הלכה in regards to the dispute in the ירושלמי is like the רבנן - two tunics for each כהן. If רב יוסף in מגילה is going only according to ר' יוסי then it is not in accordance with הלכה!

מצפה איתן answers from פרי חדש אורח חיים תרצ"ד who writes that if the פסוק had written "ולאביונים מתנות" then it would have implied two to each but now that it says it the other way around it only means one to each. Therefore, the rule is that if the subject is written before the object then it may imply that to these subjects you will give (plural) objects to each. That then is the subject of dispute in ירושלמי where the פסוק in question is "ולבני אהרן תעשה כתנות", the subject coming before the object. However, with מתנות לאביונים where the object comes first, it means that these objects shall be distributed amongst the following subjects and everyone will agree that it is one per person. [This also explains why the גמרא in יומא entertains the possibility that there were two lots on each goat in the יום כפור procedure because the pasuk is "על שני השעירים גורלות," the subject before the object.]

Fighting the Good Fight

One of the more serious mistakes a בעל קריאה can make when reading the מגילה is actually not in the מגילה itself. This hit me one year when I heard this mistake made and unfortunately, did not have the reflexes to correct it on the spot. After we finish the מגילה we make the ברכה of הרב את ריבנו, He who fights our fights. The proper pronunciation is, of course, הָרָב. But when mispronounced הָרַב, I believe that means "He who increases our fights." (Or, Elie suggests in the comments that perhaps it might have a different meaning.) That's not a good thing at all. Honestly, if I hear this again, I would try to correct it ... unless someone thinks otherwise.

Friday, March 11, 2022

Zachar Amaleik? What was he smoking?

In the portion read for Parshas Zachor we find the commandment תמחה את זכר עמלק, wipe out the remembrance of Amaleik. The gemara (בבא בתרא כא) relates a rather bizarre incident where Yoav, David HaMelech's general was sent to destroy Amaleik. He returns, having wiped out all of the males. When he is confronted by David HaMelech as to why the others were allowed to live, he declares that he was taught "Timcheh es zachar Amaleik," wipe out the males of Amaleik. Needless to say, Yoav was not very happy when he found out he had been taught wrong.


It is indeed quite difficult to understand how the mesorah could be so skewed as to totally misunderstand and misrepresent this pasuk. I heard an interesting insight into this mistake from the footnotes of the מעשה רב. Yoav's rebbe never thought that the word was pronounced "zachar." Rather, this error was a result of a misunderstanding of the possessive form of zachar."


The word for smoke is "ashan." The vowelization of this word is the same as "zachar." However, when the Torah describes Har Sinai and describes how its smoke rose like the smoke of a furnace, the term used is "eshen hakivshan." Clearly, when the word "ashan" is used in the possessive, both kamatzim are converted to segolim. Yoav's rebbe read the pasuk "timche es zecher Amaleik," and understood that zecher was the possessive form of zachar. He therefore mistakenly taught Yoav that the commandment is to wipe out only the males of Amaleik.